Informacije o trgovačkom društvu

Klima Tim d.o.o.

Hegedušićeva 14
51000 Rijeka
OIB: 32195998469
MB: 04866916

e-mail: shop@klimabutik.hr

tel.: +385 51 501 610

Opći uvjeti 

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.klimabutik.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.klimabutik.hr smatra se da je Kupac upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao Opće uvjete.

Prodavatelj: Klima Tim d.o.o., Hegedušićeva 14, 51000 Rijeka

OIB: 32195998469, MB: 04866916

www.klimabutik.hr – Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja

Kupac: Osoba koja je izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Ugovor o kupoprodaji robe između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu robe od strane Kupca.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene podataka na ovim stranicama bez prethodne najave.

Informacije o proizvodima i procesu naručivanja

Cijene

Izražene cijene su maloprodajne i uključuju PDV. Valuta u kojoj su iskazane cijene je HRK (hrvatska kuna).

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica ili virmanskom uplatom:

- MasterCard - jednokratno i na rate
- Visa – jednokratno i na rate
- Diners - jednokratno i na rate 
- Virmanom - jednokratno

Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice,

Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Transakcijski računi (IBAN):

  • HR3024840081135064612  Raiffeisen Bank
  • HR6723600001102921756  Zagrebačka banka d.d.

Dostava

Dostava se vrši na području Republike Hrvatske. Uobičajeni rok za dostavu je 7 dana od dana potvrde narudžbe. Dostava na otoke spada u izvanredne dostave i uobičajeni rok za dostavu je 14 dana od potvrde narudžbe.

U slučaju vremenskih neprilika ili utjecaja više sile rok za dostavu se može produžiti uz prethodnu obavijest Kupcu. U ovom slučaju Kupac ima pravo na raskid Ugovora.

Ukoliko Kupac od Prodavatelja naruči uslugu ugradnje tada se usluga dostave i ugradnje uređaja vrši u vrijeme koje sporazumno dogovore Prodavatelj i Kupac, u roku 14 dana od narudžbe usluge.

Dostava se vrši na adresu Kupca ili neku drugu adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe. Dostava ne uključuje ugradnju uređaja. Naručena roba se dostavlja do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se Kupac nalazi već do ulaznih vrata objekta.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda i cijene proizvoda. Trošak preuzimanja krivo isporučene robe preuzima Prodavatelj.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja. Cijene dostave su istaknute na internetskoj stranici Prodavatelja i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Tehničke karakteristike proizvoda

Prodavatelj ne odgovara za nenamjerne pogreške u tehničkim karakteristikama i opisu uređaja. Sve navedene karakteristike su podložne promjenama bez prethodne najave.

Rubrike Hlađenje prostora i Grijanje prostora se odnose na veličinu klimatiziranih prostora a one su izračunate uz pretpostavku da je visina stropa prostorije do 2,7m te da objekt ima visokokvalitetnu stolariju i fasadu. Navedene informacije su informativnog karaktera i Prodavatelj ne odgovara za točnost istih.

Proces naručivanja robe

Kupac robu stavlja u košaricu odabirom količine proizvoda i klikom na tipku Dodaj u košaricu. Nakon što u košaricu stavi sve proizvode koje želi kupiti, Kupac ih može pregledati klikom na ikonu košarice a potom i klikom na polje Košarica u gornjem desnom kutu. Ukoliko želi potvrditi kupnju i izvršiti plaćanje Kupac treba kliknuti na Blagajna. Potom se otvara prozor u kojem kupac izvršava registraciju ukoliko nije već prijavljen sa svojim korisničkim podacima. Nakon uspješne registracije otvara se stranica na kojoj je potrebno izabrati način plaćanja, upisati tražene podatke sa kartice i potvrditi plaćanje. Ovim korakom se sklapa Ugovor o kupoprodaji te Kupac stječe sva prava propisana Uvjetima korištenja i zakonima RH.

Reklamacije

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr


Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

Kad postoje materijalni nedostaci
Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
 

Raskid ugovora i povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja Internet stranice www.klimabutik.hr klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod " Uvjeti korištenja" (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka izjavom poslanom poštom (na adresu:) ili elektroničkom poštom na info@klimabutik.hr, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu poslati na adresu Klima Tim d.o.o., Hegedušićeva 14, 51000 Rijeka bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Umanjenje iznosa zbog oštećene ambalaže se računa u iznosu od 20% . Umanjenje iznosa zbog oštećene robe se računa u iznosu od 40%.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Klima Tim d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Klima Tim d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Sigurno plaćanje karticama
American Express Diners Visa MasterCard Maestro AxJamstvo MasterCard Secure Code Verified By Visa WSPay™ - Web Studio payment gateway